Cyberbezpieczny samorząd

Doradcy i audytorzy
z doświadczeniem

Cyberbezpieczny Samorząd to projekt, którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, ma przyczynić się do:

wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),

wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,

wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,

podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,

przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Obligatoryjnym obszarem projektu jest System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w zakresie tego grantu oferujemy usługi obejmujące:


pomoc przy wypełnianiu ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa, audyt bezpieczeństwa informacji,
wykonanie opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),

usługi szkoleniowe,
usługa wsparcia realizowana przez naszych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Grupa be-in to doradcy i audytorzy legitymujący się doświadczeniem oraz wymaganymi w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd kwalifikacjami. Przykładowe projekty zrealizowane przez specjalistów zespołu "be-in" to cyberbezpieczeństwo Konferencji Klimatycznych ONZ (COP14, COP19, COP24), wdrożenie ISO 27001 w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym IChB PAN.

Dwukrotne przeprowadzenie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa JST oraz audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z formularzem dokumentacji konkursowej jest obligatoryjne. Nasi audytorzy posiadają uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu oraz w §4 ust 8. Regulamin Konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Proponujemy Państwu współpracę w ramach tego programu. W szczególności:

wykonanie, opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI),

wdrożenie środków zarządzania ryzykiem,

wdrożenie mechanizmów zwiększających odporność,

podniesienie poziomu kompetencji w tym:

  • podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,
  • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego,
  • szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.

przeprowadzenie audytów SZBI,

pomoc przy wypełnianiu ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa,

usługa wsparcia realizowana przez naszych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,

realizacja testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa (testy penetracyjne) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.

Wyprzedź
incydent z Be-in

Pamiętaj nadzieja, że wszystko jest i będzie dobrze nie jest strategią zarządzania. Wyprzedź incydent - zleć nam audyt. Poprawimy bezpieczeństwo teleinformatyczne Twojej firmy oraz danych znajdujących się w zasobach struktur IT za Twoją bramą internetową.
Skontaktuj się z nami!